A Word from Our President for National Day

English version below/Version française ci-dessous

Här Buergermeeschter,

Dier Damen an dier Hären vum Escher Gemengenroot,

Léif Frënn an Memberen vum Liberalen Juddentum zu Lëtzebuerg,

Wëllkom zu dësem Gott’esdéngscht zu Nationalfeierdaag.

Virun 2 Wochen konnte mir op onser AG feststellen datt ons Communautéit weider wiisst an nei Initiativen ergräift.

Mier hunn zënter dem Ufank vun der Pandémie ons G’ottesdéngschter an aner Aktivitéiten ganz online gesaat an wäerten och an Zukunft als hybrid Communautéit, d.h. souwuel hei an onser Synagog zu Esch-Uelzecht ewéi online op verschiddenen Plattformen iwwerdroen. Dëst bléift en Défi an zugläich ass et an onsen Genen als liberal Judden ons der Géigewaart z’adaptéieren.

Esou och an graad op Nationalfeierdag. Ons Communautéit besteet zu gudd 80% aus Läit déi net hei am Land gebuer sinn. Dat ass näischt aussergewéinleches am Grand-Duché. An et ass och näischt aussergewéinleches fir eng jiddesch Communautéit. Ëmmer nees hunn sech jiddesch Communautéiten do gebilt wou Versteesdemech, Oppenheet, Fridden an Stabilitéit den Alldag geprägt hunn.

Alexandria, Roum, Andalusien, Venedëg, Amsterdam, d’Rheinland, Warschau, Vilnius, New York… all dës Stied a Regiounen woren oder sinn an engem Kontext vun Fräiheet an Fridden opkomm an hunn sech och fir an dank hirer jiddëscher Bevëlkerung entwéckelt. Së goufen zu sou-genanten kléngen ‘Jerusalemen’ an denen d’Judden zu engem gewëssen Zaitpunkt vun hierer Geschicht Zouflucht fonnt hunn. An iwwerall wou se woren hun se sech hierer naier Heemecht verbonnen gefillt an, esou wäit et daat gouf, op nationalen Occasiounen matgefeiert. Genee esou wei mier daat haut hei zu Esch maan.

Lëtzebuerg ass net just fir Judden, mee fir vill aner Lait aus der ganzer Welt eng Plaatz dei zënter elo iwwert 120 Joer Migranten, Réfugiéen, Apatriden oder einfach Mënschen dei eng besser Zukunft fir sech an hier Kanner sichen en Zufluchtsort bidd. Lëtzebuerg ass eng Zort irdëscht Jerusalem fir viller an mier, dei hei gebuer sin, sin ons dees dacks net bewosst.

Zuglaich sollen ons awer och dei virdrun ernimmten Stied drun erënneren datt et och anescht kommen kann. Datt Fridden, Versteesdemech an interkulturell Bezéiungen och a Gefor geroden kënnen, an datt mier all Daag mussen drun schaffen fir dës Plaatz nach besser ze maan an fir ons demokratesch, soziaal an gesellschaftlech Errongenschaften ze verdeedegen an weider z’entwéckelen.

Och bei ons am Land huet den rezenten Konflikt am Noen Osten fir Protester gesuergt mat leider heiansto ganz staark antisemiteschen Téin an Amalgamer, och op Saiten vun den lëtzebuerger Medien. Waat fir een Journalist just een Artikel ass den hien oder sie séier een Daag schreift, huet fir ons Communautéit Langzaitfolgen a Punkto Sëcherheet an Alldaags-antisemitismus.

An deem Sënn dréckt ons Communautéit iech Här Buergermeeschter hier Dankbaarkeet aus well dier iech an denen leschten Méint e puer Mol agesaat huet fir op d’Sëcherheet vun den jiddeschen Institutiounen hei am Land opmierksam ze maan. Lëtzebuerg ass vläit a gewëssen Hisiichten en irdëscht Jerusalem, mee et ass nach laang kee Schlarafenland. Och hei am Land ass d’Sëcherheet vun den Minoritéiten en Thema an den Staat muss sech des bewosst sin. Och d’Pandémie huet zu ganz elennen Szenen hei am Land geoufert dei d’jiddësch Communautéit déif getraff hun, mat dem Retour vun typeschen antisemiteschen Tropen an komplotistëschen Theorien.

Dei lescht 12 Méint woren leider ëmmer nach vun der Pandémie markéiert. Munch een huet een deen him nosteet verluer. Mier wäerten hinnen hano och nach gedenken. Vill Läit leiden och ënnert den Spéitfolgen vun enger Covid-Infektioun oder sin psychologesch belaascht. Och sie dierfen mer net vergiessen an denen nächsten Méint.

An dach huet den Fortschrëtt ons hei am Land, an Europa an a villen aneren Länner d’Chance gin Accès op e Vaccin ze hunn. Mier gesin den Enn vum Tunnel, mier wëssen datt mier ons elo nees erëm mei wäerten kënne gesin. Wa mier hano ons Nationalhymn sangen, dann hun d’Wieder ‘Looss viru blénken d’Fraiheetssonn’ eng ganz besonnëg Bedaitung.

Trotz den Défien kucke mier zu Esch also positiv an d’Zukunft. Ons Communautéit huet genee esou ewéi d’Minettmetropol mei schwéier Zaiten mat duerchgemaat, mee huet sech an den leschten 10-15 Joer och nai opgestallt an op enger naier Basis en Renouveau ënnerholl.

Ech schléissen oof mam Prophet Isaiah deen am babylonëschen Exil dem Rëmopbau vun Jerusalem esou beschreift (54:11-14):

Onglécklëch Stad, den Stierm ausgesaat an ouni Trouscht,

Ech wäert dech mat türkisen Sténg nees opbauen an däin Bueden mat Saphiren

An deng Fënster wäerten ewéi Kristall sin an deng Dieren aus Rubinsténg an all déng Maueren aus auserwielten Sténg.

An all déng Kanner wäerten vum Här léieren an a Fridden liewen.

Gereechtegkeet wäert dech lenken. Wait ewech vu Gewalt an Onrecht wärst de sin soudats du net mei Angscht hues an kee Schrécken soll dier méi nokommen.

An deem Sënn losst ons weiderhin un onsen Idealer, graad op Nationalfeierdaag festhalen an, genee esou ewei d’Israeliten virun Jordausenden, nach e bessert Lëtzebuerg weider opbauen.


Monsieur le bourgmestre,

Chers amis et membres du judaïsme libéral au Luxembourg,

Bienvenue à cette office de fête nationale.

Il y a deux semaines, lors de notre Assemblée générale nous avons constaté que notre communauté continue à se développer et à prendre de nouvelles initiatives.

Depuis le début de la pandémie nous avons transféré nos offices et autres activités en ligne et nous fonctionnerons également à l’avenir comme communauté hybride, combinant des offices en présentiel à Esch-Alzette et des offices en ligne sur différentes plateformes. Cela reste un défi et en même temps cela est dans nos gènes en tant que Juifs libéraux de nous adapter aux temps présents.

Et cela également et justement en vue de notre fête nationale. Notre communauté se compose à près de 80% de personnes allochtones. Ce n’est rien d’extraordinaire au Grand-Duché. Et cela n’a rien d’extraordinaire pour une communauté juive. Des communautés juives se sont toujours formées là où régnaient la tolérance, l’ouverture, la paix et la stabilité.

Alexandrie, Rome, l’Andalousie, Venise, Amsterdam, la Rhénanie, Varsovie, Vilnius, New York… ces villes et régions se sont développées dans un contexte de liberté et de paix pour et grâce à leurs populations juives. Elles devinrent de « petites Jérusalems » dans lesquelles les Juifs trouvèrent refuge à un moment de leur histoire. Et partout où ils s’établirent, ils nouèrent des liens avec leurs nouvelles patries et dans la mesure où cela existait, ils participèrent aux célébrations nationales locales. Exactement comme nous le faisons aujourd’hui à Esch.

Le Luxembourg n’est pas devenu depuis plus de 120 ans un lieu de refuge pour les seuls Juifs, mais également pour bien d’autres migrants, réfugiés, apatrides ou tout juste des personnes cherchant un meilleur avenir pour eux-mêmes ou leurs enfants. Le Luxembourg est devenu une sorte de « Jérusalem terrestre » et ceux qui comme nous sommes nés ici n’en sommes pas toujours conscients.

En même temps, ces villes et régions doivent aussi ramener à l’esprit que les choses peuvent vite changer. Que la paix, la tolérance et les liens interculturels peuvent être mis en danger et que nous devons lutter chaque jour pour améliorer notre pays, pour défendre nos valeurs démocratiques, sociales et sociétales et pour les développer encore davantage.

Chez nous aussi, le récent conflit au Proche-Orient a été la source de bien de manifestations, avec hélas trop souvent aussi des tons antisémites et amalgames, y compris du côté des médias luxembourgeois. Ce qui pour un/e journaliste est un simple article écrit un jour peut avoir des conséquences sur le long terme pour notre communauté en termes de sécurité et d’antisémitisme journalier.

Aussi, notre communauté vous est reconnaissante, Monsieur le bourgmestre, pour vos efforts en faveur de la sécurité des institutions juives au cours des derniers mois. Le Luxembourg est peut-être sous certains aspects une « Jérusalem terrestre », mais il n’est pas un pays de lait et de miel. La sécurité des minorités est bien un sujet dans notre pays et l’Etat doit en être conscient. La pandémie a elle aussi été l’occasion de scènes peu réjouissantes et qui ont attristé la communauté juive, avec un retour de tropes antisémites et de théories du complot.

Les douze derniers mois ont encore été marqués par la pandémie. Certaines personnes ont perdu des êtres qui leur étaient proches. Nous penserons à eux plus tard. De nombreuses gens souffrent également des conséquences d’une infection au Covid ou font face à des difficultés psychologiques. Nous ne devrons pas les oublier dans les mois à venir.

Et pourtant le progrès nous a permis, ici, en Europe et dans beaucoup d’autres pays d’avoir accès à un vaccin. Nous voyons la fin du tunnel, nous savons que nous pourrons nous revoir bientôt. Quand nous entonnerons notre hymne national plus tard, les paroles « Laisse briller le soleil de liberté… » auront une signification tout particulière cette année.

Malgré les défis, nous sommes optimistes pour notre avenir à Esch. Comme la métropole du bassin minier nous avons traversé des années difficiles, mais sommes désormais engagés dans un processus de renouveau depuis 15 ans.

Je conclus en citant le prophète Isaïe qui décrit ainsi la reconstruction de Jérusalem de son exile babylonien (54 :11-14) :

Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console! Voici, je garnirai tes pierres d’antimoine, Et je te donnerai des fondements de saphir;

Je ferai tes créneaux de rubis, Tes portes d’escarboucles, Et toute ton enceinte de pierres précieuses.

Tous tes fils seront disciples de l’Eternel, Et grande sera la prospérité de tes fils.

Tu seras affermie par la justice; Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, Et la frayeur, car elle n’approchera pas de toi.

Dans ce sens, continuons à renforcer nos idéaux, tout particulièrement un jour de fête nationale, et à construire, comme les Israélites il y a plus de deux mille ans, un Luxembourg encore meilleur.


Dear Mayor,

Dear friends and members of Liberal Judaism in Luxembourg,

Welcome to this national holiday office.

Two weeks ago, during our General Assembly, we noticed that our community continues to develop and takes new initiatives.

Since the start of the pandemic we have moved our offices and other activities online and we will also operate as a hybrid community in the future, combining face-to-face services in Esch-Alzette and online activities on different platforms. It remains a challenge and at the same time it is in our genes as liberal Jews to adapt to the present times.

And that also and precisely in view of our national holiday. Nearly 80% of our community is made up of people born outside Luxembourg. This is nothing out of the ordinary in the Grand Duchy. And it is nothing out of the ordinary for a Jewish community. Jewish communities have always developed where tolerance, openness, peace and stability reigned.

Alexandria, Rome, Andalusia, Venice, Amsterdam, the Rhineland, Warsaw, Vilnius, New York… these cities and regions developed in a context of freedom and peace for and thanks to their Jewish populations. They became “little Jerusalems” in which Jews took refuge at one point in their history. And wherever they settled, they made connections with their new homelands, and as far as this existed, they participated in local national celebrations. Just like we are doing today in Esch.

Luxembourg has not only for over 120 years become a place of refuge for Jews alone, but also for many other migrants, refugees, stateless persons or just those seeking a better future for themselves or their children. Luxembourg has become a kind of “earthly Jerusalem” and those who, like us, were born here are not always aware of it.

At the same time, these cities and regions must also serve as a reminder that things can change quickly. That peace, tolerance and intercultural ties can be endangered and that we must fight every day to improve our country, to defend our democratic, social and societal values ​​and to develop them even further.

Here too, the recent conflict in the Middle East has been the source of many demonstrations, unfortunately too often with anti-Semitic tones and amalgams, including from the Luxembourg media. What a journalist says in just one article one day can have long-term consequences for our community in terms of everyday security and anti-Semitism.

Our community would like to thank you, dear Mayor, for your efforts in favour of the security of Jewish institutions during the last months. Luxembourg may in some ways be an “earthly Jerusalem”, but it is not a country of milk and honey. The security of minorities is indeed a subject in our country and the state must be aware of it. The pandemic has been challenging as well and deeply impacted the Jewish community, with a return of anti-Semitic tropes and conspiracy theories.

The last twelve months were indeed still marked by the pandemic. Some people have lost loved ones. We will think of them later. Many people also suffer from the consequences of a Covid infection or face psychological difficulties. We will not forget them in the months to come.

And yet, scientific progress has enabled us here, in Europe and in many other countries to have access to a vaccine. We see the end of the tunnel, we know we will meet again soon. When we sing our national anthem later, the words “Let the sun of freedom shine…” will have a special meaning this year.

Despite the challenges, we are optimistic about our future in Esch. Like the metropolis of the mining basin, we have gone through difficult years, but have now been engaged in a process of renewal for the past 15 years.

I conclude by quoting the prophet Isaiah who thus describes the reconstruction of Jerusalem from his Babylonian exile (54: 11-14):

Unhappy, battered by the storm, and whom no one consoles! Behold, I will garnish your stones with antimony, and I will give you foundations of sapphire;

I will make your battlements of rubies, Your gates of carbuncles, and all your precincts of precious stones.

All your children shall be disciples of the Lord, and great will be the prosperity of your children.

You will be established in righteousness; Banish worry, for you have nothing to be afraid of, And fear, for it will not come near you.


In this sense, let us continue to strengthen our ideals, especially on this national holiday, and to build, like the Israelites over two thousand years ago, an even better Luxembourg.