This Week in Our Community

Monday-Friday 10:00-10:30 (zoom)
Weekday Morning Prayer

Friday, 16 July, 18:30-20:30 (zoom)
18:30-19:00: Community Talk
Kabbalat Shabbat

Torah Weekly Portion
D’varim – The Words
Deuteronomy 1:1−3:22

Summary
Moses begins his final words of instruction to the Children of Israel, focusing first on recounting their physical journey. (1:1–21)
Moses reviews the people’s reactions to the negative reports of the spies and the appointment of Joshua to succeed him. (1:22–45)
Moses recounts that all of the Israelite warriors who left Egypt died, as God had intended, and the people continued their wanderings and defeated their enemies. (2:14–3:11)
Moses reiterates that the Land of Israel was allocated to the Israelite tribes. (3:12–22)

Commentary: https://reformjudaism.org/torah/portion/dvarim

Haftarah: Isaiah 1:1-27

This Week in Our Community

Monday-Friday 10:00-10:30 (zoom)
Weekday Morning Prayer (Except Monday, July 5)

Friday, 9 July, 18:30-22:00 (zoom)
18:30-19:00: Community Talk
Kabbalat Shabbat
20:30-22:00: Community Dinner

Saturday, 10 July, 10:00-13:00 (zoom)
Shabbat Morning Service

Torah Weekly Portion
Matot – Mas-ei
The Tribes / The Marches of [the Israelites]
Numbers 30:2−36:13

Summary
Moses explains to the Israelites the laws concerning vows made by men and women. (30:2—17)
Israel wages war against the Midianites. (31:1—18)
The laws regarding the spoils of war are outlined. (31:19—54)
The tribes of Reuben and Gad are granted permission to stay on the east bank of the Jordan River. (32:1—42)
The itinerary of the Israelites through the wilderness from Egypt to Jordan is delineated. (33:1-49)
Moses tells Israel to remove the current inhabitants of the land that God will give them and to destroy their gods. (33:50-56)
The boundaries of the Land of Israel are defined, along with those of the Levitical cities and the cities of refuge. (34:1-35:15)
God makes a precise distinction between murder and manslaughter. (35:16-34)
The laws of inheritance as they apply to Israelite women are delineated. (36:1-13)

Commentary: https://reformjudaism.org/torah/portion/matot-mas-ei

Haftarah: Jeremiah 2:4-28; 3:4; 4:1-2 or Isaiah 66:1-13, 23

Update – This Week

Monday-Friday 10:00-10:30 (zoom)
Weekday Morning Prayer

Wednesday, 30 June, 19:00-21:00 (zoom)
19:00-19:30: Basics of Hebrew
Introduction to Judaism Course

Friday, 2 July, 18:30-20:30 (zoom)
18:30-19:00: Community Talk
Kabbalat Shabbat

or else, 19:00 (zoom)
Baalei Tefillah Europe Shabbat
(registration required)

Saturday, 3 July, 10:00-13:00 (zoom)
Shabbat Morning Service
EUPJ Pride Shabbat
(scroll down for more details)

Sunday, 4 July, 10:15
Cérémonie de commémoration à Cinqfontaines
Le Comité Auschwitz a l’honneur d’inviter tous les membres de la Communauté d’Esch-sur-Alzette à la cérémonie de commémoration de Cinqfontaines ce dimanche 4 juillet à 10h30.
Pour respecter les règles sanitaires en vigueur, nous vous prions de vous inscrire par courriel.

Torah Weekly Portion
Pinchas
Numbers 25:10−30:1
Summary
Pinchas is rewarded for killing the Israelite and the Midianite woman who cursed God. (25:10–15)
Israel fights a war against the Midianites. (25:16-18)
A second census is taken. (26:1–65)
The daughters of Zelophehad force a change in the laws of property inheritance. (27:1–11)
Joshua is chosen to be Moses’ successor. (27:15–23)
The sacrificial ritual for all festival occasions is described in detail. (28:1–30:1)

Commentary: https://reformjudaism.org/torah/portion/pinchas
Haftarah: Jeremiah 1:1-2:3

This Week in Our Community

Monday-Friday 10:00-10:30 (zoom)
Weekday Morning Prayer

Wednesday, 30 June, 19:00-21:00 (zoom)
19:00-19:30: Basics of Hebrew
Introduction to Judaism Course

Friday, 2 July, 18:30-20:30 (zoom)
18:30-19:00: Community Talk
Kabbalat Shabbat

Saturday, 3 July, 10:30-12:00 (zoom)
Shabbat Morning Service
EUPJ Pride Shabbat
(scroll down for more details)

Torah Weekly Portion
Pinchas
Numbers 25:10−30:1
Summary
Pinchas is rewarded for killing the Israelite and the Midianite woman who cursed God. (25:10–15)
Israel fights a war against the Midianites. (25:16-18)
A second census is taken. (26:1–65)
The daughters of Zelophehad force a change in the laws of property inheritance. (27:1–11)
Joshua is chosen to be Moses’ successor. (27:15–23)
The sacrificial ritual for all festival occasions is described in detail. (28:1–30:1)

Commentary: https://reformjudaism.org/torah/portion/pinchas
Haftarah: Jeremiah 1:1-2:3

A Word from Our President for National Day

English version below/Version française ci-dessous

Här Buergermeeschter,

Dier Damen an dier Hären vum Escher Gemengenroot,

Léif Frënn an Memberen vum Liberalen Juddentum zu Lëtzebuerg,

Wëllkom zu dësem Gott’esdéngscht zu Nationalfeierdaag.

Virun 2 Wochen konnte mir op onser AG feststellen datt ons Communautéit weider wiisst an nei Initiativen ergräift.

Mier hunn zënter dem Ufank vun der Pandémie ons G’ottesdéngschter an aner Aktivitéiten ganz online gesaat an wäerten och an Zukunft als hybrid Communautéit, d.h. souwuel hei an onser Synagog zu Esch-Uelzecht ewéi online op verschiddenen Plattformen iwwerdroen. Dëst bléift en Défi an zugläich ass et an onsen Genen als liberal Judden ons der Géigewaart z’adaptéieren.

Esou och an graad op Nationalfeierdag. Ons Communautéit besteet zu gudd 80% aus Läit déi net hei am Land gebuer sinn. Dat ass näischt aussergewéinleches am Grand-Duché. An et ass och näischt aussergewéinleches fir eng jiddesch Communautéit. Ëmmer nees hunn sech jiddesch Communautéiten do gebilt wou Versteesdemech, Oppenheet, Fridden an Stabilitéit den Alldag geprägt hunn.

Alexandria, Roum, Andalusien, Venedëg, Amsterdam, d’Rheinland, Warschau, Vilnius, New York… all dës Stied a Regiounen woren oder sinn an engem Kontext vun Fräiheet an Fridden opkomm an hunn sech och fir an dank hirer jiddëscher Bevëlkerung entwéckelt. Së goufen zu sou-genanten kléngen ‘Jerusalemen’ an denen d’Judden zu engem gewëssen Zaitpunkt vun hierer Geschicht Zouflucht fonnt hunn. An iwwerall wou se woren hun se sech hierer naier Heemecht verbonnen gefillt an, esou wäit et daat gouf, op nationalen Occasiounen matgefeiert. Genee esou wei mier daat haut hei zu Esch maan.

Lëtzebuerg ass net just fir Judden, mee fir vill aner Lait aus der ganzer Welt eng Plaatz dei zënter elo iwwert 120 Joer Migranten, Réfugiéen, Apatriden oder einfach Mënschen dei eng besser Zukunft fir sech an hier Kanner sichen en Zufluchtsort bidd. Lëtzebuerg ass eng Zort irdëscht Jerusalem fir viller an mier, dei hei gebuer sin, sin ons dees dacks net bewosst.

Zuglaich sollen ons awer och dei virdrun ernimmten Stied drun erënneren datt et och anescht kommen kann. Datt Fridden, Versteesdemech an interkulturell Bezéiungen och a Gefor geroden kënnen, an datt mier all Daag mussen drun schaffen fir dës Plaatz nach besser ze maan an fir ons demokratesch, soziaal an gesellschaftlech Errongenschaften ze verdeedegen an weider z’entwéckelen.

Och bei ons am Land huet den rezenten Konflikt am Noen Osten fir Protester gesuergt mat leider heiansto ganz staark antisemiteschen Téin an Amalgamer, och op Saiten vun den lëtzebuerger Medien. Waat fir een Journalist just een Artikel ass den hien oder sie séier een Daag schreift, huet fir ons Communautéit Langzaitfolgen a Punkto Sëcherheet an Alldaags-antisemitismus.

An deem Sënn dréckt ons Communautéit iech Här Buergermeeschter hier Dankbaarkeet aus well dier iech an denen leschten Méint e puer Mol agesaat huet fir op d’Sëcherheet vun den jiddeschen Institutiounen hei am Land opmierksam ze maan. Lëtzebuerg ass vläit a gewëssen Hisiichten en irdëscht Jerusalem, mee et ass nach laang kee Schlarafenland. Och hei am Land ass d’Sëcherheet vun den Minoritéiten en Thema an den Staat muss sech des bewosst sin. Och d’Pandémie huet zu ganz elennen Szenen hei am Land geoufert dei d’jiddësch Communautéit déif getraff hun, mat dem Retour vun typeschen antisemiteschen Tropen an komplotistëschen Theorien.

Dei lescht 12 Méint woren leider ëmmer nach vun der Pandémie markéiert. Munch een huet een deen him nosteet verluer. Mier wäerten hinnen hano och nach gedenken. Vill Läit leiden och ënnert den Spéitfolgen vun enger Covid-Infektioun oder sin psychologesch belaascht. Och sie dierfen mer net vergiessen an denen nächsten Méint.

An dach huet den Fortschrëtt ons hei am Land, an Europa an a villen aneren Länner d’Chance gin Accès op e Vaccin ze hunn. Mier gesin den Enn vum Tunnel, mier wëssen datt mier ons elo nees erëm mei wäerten kënne gesin. Wa mier hano ons Nationalhymn sangen, dann hun d’Wieder ‘Looss viru blénken d’Fraiheetssonn’ eng ganz besonnëg Bedaitung.

Trotz den Défien kucke mier zu Esch also positiv an d’Zukunft. Ons Communautéit huet genee esou ewéi d’Minettmetropol mei schwéier Zaiten mat duerchgemaat, mee huet sech an den leschten 10-15 Joer och nai opgestallt an op enger naier Basis en Renouveau ënnerholl.

Ech schléissen oof mam Prophet Isaiah deen am babylonëschen Exil dem Rëmopbau vun Jerusalem esou beschreift (54:11-14):

Onglécklëch Stad, den Stierm ausgesaat an ouni Trouscht,

Ech wäert dech mat türkisen Sténg nees opbauen an däin Bueden mat Saphiren

An deng Fënster wäerten ewéi Kristall sin an deng Dieren aus Rubinsténg an all déng Maueren aus auserwielten Sténg.

An all déng Kanner wäerten vum Här léieren an a Fridden liewen.

Gereechtegkeet wäert dech lenken. Wait ewech vu Gewalt an Onrecht wärst de sin soudats du net mei Angscht hues an kee Schrécken soll dier méi nokommen.

An deem Sënn losst ons weiderhin un onsen Idealer, graad op Nationalfeierdaag festhalen an, genee esou ewei d’Israeliten virun Jordausenden, nach e bessert Lëtzebuerg weider opbauen.


Monsieur le bourgmestre,

Chers amis et membres du judaïsme libéral au Luxembourg,

Bienvenue à cette office de fête nationale.

Il y a deux semaines, lors de notre Assemblée générale nous avons constaté que notre communauté continue à se développer et à prendre de nouvelles initiatives.

Depuis le début de la pandémie nous avons transféré nos offices et autres activités en ligne et nous fonctionnerons également à l’avenir comme communauté hybride, combinant des offices en présentiel à Esch-Alzette et des offices en ligne sur différentes plateformes. Cela reste un défi et en même temps cela est dans nos gènes en tant que Juifs libéraux de nous adapter aux temps présents.

Et cela également et justement en vue de notre fête nationale. Notre communauté se compose à près de 80% de personnes allochtones. Ce n’est rien d’extraordinaire au Grand-Duché. Et cela n’a rien d’extraordinaire pour une communauté juive. Des communautés juives se sont toujours formées là où régnaient la tolérance, l’ouverture, la paix et la stabilité.

Alexandrie, Rome, l’Andalousie, Venise, Amsterdam, la Rhénanie, Varsovie, Vilnius, New York… ces villes et régions se sont développées dans un contexte de liberté et de paix pour et grâce à leurs populations juives. Elles devinrent de « petites Jérusalems » dans lesquelles les Juifs trouvèrent refuge à un moment de leur histoire. Et partout où ils s’établirent, ils nouèrent des liens avec leurs nouvelles patries et dans la mesure où cela existait, ils participèrent aux célébrations nationales locales. Exactement comme nous le faisons aujourd’hui à Esch.

Le Luxembourg n’est pas devenu depuis plus de 120 ans un lieu de refuge pour les seuls Juifs, mais également pour bien d’autres migrants, réfugiés, apatrides ou tout juste des personnes cherchant un meilleur avenir pour eux-mêmes ou leurs enfants. Le Luxembourg est devenu une sorte de « Jérusalem terrestre » et ceux qui comme nous sommes nés ici n’en sommes pas toujours conscients.

En même temps, ces villes et régions doivent aussi ramener à l’esprit que les choses peuvent vite changer. Que la paix, la tolérance et les liens interculturels peuvent être mis en danger et que nous devons lutter chaque jour pour améliorer notre pays, pour défendre nos valeurs démocratiques, sociales et sociétales et pour les développer encore davantage.

Chez nous aussi, le récent conflit au Proche-Orient a été la source de bien de manifestations, avec hélas trop souvent aussi des tons antisémites et amalgames, y compris du côté des médias luxembourgeois. Ce qui pour un/e journaliste est un simple article écrit un jour peut avoir des conséquences sur le long terme pour notre communauté en termes de sécurité et d’antisémitisme journalier.

Aussi, notre communauté vous est reconnaissante, Monsieur le bourgmestre, pour vos efforts en faveur de la sécurité des institutions juives au cours des derniers mois. Le Luxembourg est peut-être sous certains aspects une « Jérusalem terrestre », mais il n’est pas un pays de lait et de miel. La sécurité des minorités est bien un sujet dans notre pays et l’Etat doit en être conscient. La pandémie a elle aussi été l’occasion de scènes peu réjouissantes et qui ont attristé la communauté juive, avec un retour de tropes antisémites et de théories du complot.

Les douze derniers mois ont encore été marqués par la pandémie. Certaines personnes ont perdu des êtres qui leur étaient proches. Nous penserons à eux plus tard. De nombreuses gens souffrent également des conséquences d’une infection au Covid ou font face à des difficultés psychologiques. Nous ne devrons pas les oublier dans les mois à venir.

Et pourtant le progrès nous a permis, ici, en Europe et dans beaucoup d’autres pays d’avoir accès à un vaccin. Nous voyons la fin du tunnel, nous savons que nous pourrons nous revoir bientôt. Quand nous entonnerons notre hymne national plus tard, les paroles « Laisse briller le soleil de liberté… » auront une signification tout particulière cette année.

Malgré les défis, nous sommes optimistes pour notre avenir à Esch. Comme la métropole du bassin minier nous avons traversé des années difficiles, mais sommes désormais engagés dans un processus de renouveau depuis 15 ans.

Je conclus en citant le prophète Isaïe qui décrit ainsi la reconstruction de Jérusalem de son exile babylonien (54 :11-14) :

Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console! Voici, je garnirai tes pierres d’antimoine, Et je te donnerai des fondements de saphir;

Je ferai tes créneaux de rubis, Tes portes d’escarboucles, Et toute ton enceinte de pierres précieuses.

Tous tes fils seront disciples de l’Eternel, Et grande sera la prospérité de tes fils.

Tu seras affermie par la justice; Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, Et la frayeur, car elle n’approchera pas de toi.

Dans ce sens, continuons à renforcer nos idéaux, tout particulièrement un jour de fête nationale, et à construire, comme les Israélites il y a plus de deux mille ans, un Luxembourg encore meilleur.


Dear Mayor,

Dear friends and members of Liberal Judaism in Luxembourg,

Welcome to this national holiday office.

Two weeks ago, during our General Assembly, we noticed that our community continues to develop and takes new initiatives.

Since the start of the pandemic we have moved our offices and other activities online and we will also operate as a hybrid community in the future, combining face-to-face services in Esch-Alzette and online activities on different platforms. It remains a challenge and at the same time it is in our genes as liberal Jews to adapt to the present times.

And that also and precisely in view of our national holiday. Nearly 80% of our community is made up of people born outside Luxembourg. This is nothing out of the ordinary in the Grand Duchy. And it is nothing out of the ordinary for a Jewish community. Jewish communities have always developed where tolerance, openness, peace and stability reigned.

Alexandria, Rome, Andalusia, Venice, Amsterdam, the Rhineland, Warsaw, Vilnius, New York… these cities and regions developed in a context of freedom and peace for and thanks to their Jewish populations. They became “little Jerusalems” in which Jews took refuge at one point in their history. And wherever they settled, they made connections with their new homelands, and as far as this existed, they participated in local national celebrations. Just like we are doing today in Esch.

Luxembourg has not only for over 120 years become a place of refuge for Jews alone, but also for many other migrants, refugees, stateless persons or just those seeking a better future for themselves or their children. Luxembourg has become a kind of “earthly Jerusalem” and those who, like us, were born here are not always aware of it.

At the same time, these cities and regions must also serve as a reminder that things can change quickly. That peace, tolerance and intercultural ties can be endangered and that we must fight every day to improve our country, to defend our democratic, social and societal values ​​and to develop them even further.

Here too, the recent conflict in the Middle East has been the source of many demonstrations, unfortunately too often with anti-Semitic tones and amalgams, including from the Luxembourg media. What a journalist says in just one article one day can have long-term consequences for our community in terms of everyday security and anti-Semitism.

Our community would like to thank you, dear Mayor, for your efforts in favour of the security of Jewish institutions during the last months. Luxembourg may in some ways be an “earthly Jerusalem”, but it is not a country of milk and honey. The security of minorities is indeed a subject in our country and the state must be aware of it. The pandemic has been challenging as well and deeply impacted the Jewish community, with a return of anti-Semitic tropes and conspiracy theories.

The last twelve months were indeed still marked by the pandemic. Some people have lost loved ones. We will think of them later. Many people also suffer from the consequences of a Covid infection or face psychological difficulties. We will not forget them in the months to come.

And yet, scientific progress has enabled us here, in Europe and in many other countries to have access to a vaccine. We see the end of the tunnel, we know we will meet again soon. When we sing our national anthem later, the words “Let the sun of freedom shine…” will have a special meaning this year.

Despite the challenges, we are optimistic about our future in Esch. Like the metropolis of the mining basin, we have gone through difficult years, but have now been engaged in a process of renewal for the past 15 years.

I conclude by quoting the prophet Isaiah who thus describes the reconstruction of Jerusalem from his Babylonian exile (54: 11-14):

Unhappy, battered by the storm, and whom no one consoles! Behold, I will garnish your stones with antimony, and I will give you foundations of sapphire;

I will make your battlements of rubies, Your gates of carbuncles, and all your precincts of precious stones.

All your children shall be disciples of the Lord, and great will be the prosperity of your children.

You will be established in righteousness; Banish worry, for you have nothing to be afraid of, And fear, for it will not come near you.


In this sense, let us continue to strengthen our ideals, especially on this national holiday, and to build, like the Israelites over two thousand years ago, an even better Luxembourg.

A Word from Our Rabbi for National Day

By Rabbi Alexander Grodensky

18 June 2021 – 8/9 Tammuz 5871, Synagogue of Esch-sur-Alzette
The biblical reading this week from the book of Numbers tells yet another story of a conflict between Moses and the people he leads.

Miriam, the sister of Moses and Aaron, who shared the burden of leadership with her two brothers, dies. Soon after her burial Moses and Aaron are challenged by their people, who complain about the lack of water. People are thirsty, frustrated, and angry. They quarrel against Moses and Aaron saying, “We wish we had died before. Why did you haul this congregation of God out here into this wilderness to die? Why did you take us out of Egypt in the first place, dragging us into his miserable country? No grain, no figs, no grapevines, no pomegranates – and now not even any water!” (Num 20: 2-5).

Moses and Aaron retreat for consultations with God or with their consciences. They come up with a solution. In the end of the story people get water.

It is a déjà-vu. According to the biblical story, 40 years earlier Moses had faced a similar situation: there was no water, people were thirsty, complaining, questioning his ability to lead his people and provide for their basic needs. Back then Moses cried in frustration “What shall I do with this people? Any minute now they’ll kill me!” (Ex 17:4). And now it seems that Moses is expected to solve the problem the same way he had done before, namely, to take the staff and hit the rock. He repeats the solution, he hits the rock, the water flows from the rock and again people have enough to drink. But this time God is disappointed with Moses’ solution. Apparently, Moses had not been attentive enough, because this time God had told him, to take his staff (symbol of authority) and talk to the rock instead of hitting it. Talk. Not hit! But Moses would not listen. Moses makes a mistake, with the consequence that both Moses and Aaron would never enter the Promised Land.

According to the biblical authors it was all right to hit the rock in the first instance, but in the second instance, 40 years later, there is a higher expectation: it is not enough to hit the rock, the physical action is not in the focus, the main concern is the ability to speak, the willingness to explain the leader’s decisions. Not just using the power of authority but trying to convince those whom you lead. Moses was expected to talk instead of hitting the rock. He was expected to frame the experience, explain his actions.

The biblical text is old, but the situation it describes, an archetypical challenge of leadership, is contemporary. We place high expectations on the performance of our leaders. It is very hard to be a good leader. We almost never say thank you, almost always criticize, scrutinize, question. Indeed, this is one of the fundamentals of a democracy – to be able to question the decisions of those who take the responsibility of leadership.

There are several lessons to learn from this story.

Solutions that were right yesterday are not necessarily right or acceptable today or tomorrow. Life is dynamic. Societies are dynamic. Leadership must adapt and be flexible.

And yet, even the best leaders make mistakes. Mistakes and wrong decisions are part of life. Nobody is perfect, not even Moses, who speaks with God face to face. Some mistakes we do by force of habit – maybe this explains Moses’ failure in our story. He used to hit the rock when water was needed and it worked.

We are reminded that words have power. Persuasion, not brutal force is the main tool of legitimate leadership. Especially when we are angry and overwhelmed with the complexity of a situation, we tend to use force – physical or verbal – to get what we want, to get things done and done quickly. Especially in the situation of emergency it seems that there is no time for discussions, or explanations.

Since nobody is perfect, let us be compassionate to others as we are compassionate to ourselves, let us give others the benefit of doubt, for in most cases people make mistakes not because of evil inclinations. As we sometimes behave irrationally, other people can behave irrationally as well. Those who take the great burden of responsibility for the government are not an exception. Criticism is important, but it must be done with dignity and proportion, and with a bit of compassion. Luxembourg, Europe, all the world face an unimaginable challenge with this pandemic. Not all the measures of policy makers were perfectly right, much was criticized, in some cases putting the policy makers under tremendous pressure. And yet, we must be reminded not only about the solidarity among the citizens, but also about the solidarity between the government and the people. Today, on the occasion of the national holiday, we say thank you. Thank you for your service and thank you for your commitment to the burden you voluntarily carry.

On a similar note, I am glad to announce that two members of Liberal Judaism were honored with the Luxembourg state decorations this year:

  • Eleanor Sharpston, the former Advocate General of the Court of Justice of the European Union, was awarded the Grand Officer of the Order of Merit of the Grand Duchy of Luxembourg
  • Rabbi Prof. Walter Homolka, Rector of Abraham Geiger College and active supporter of the interfaith dialogue, was elevated into the knighthood of the Order of the Oak Crown.

On behalf of the community, I congratulate the honorees.

And yet, the awareness that humans are not infallible does not negate the fact that decisions have consequences. Only rarely do we get a second chance.

We are called for a life of a delicate balance between the awareness of our imperfection on the one hand and the weight of responsibility for our decisions on the other. It is a challenge, to find serenity to live with this two-sided awareness. Without a light heart and finding excuses, but also not letting guilt hinder us to live on. To be honest to yourself and at the same time to have energy to live on, keep on trying to find the best solutions possible.

The good news is that we are not alone in this struggle. Around us are family, friends, allies. But also, on a more essential level – we are never alone. God is on our side. God loves us unconditionally. God is with us also in our failures. God sees our mistakes, he cannot free us from the responsibility, but he constantly shows a way how to cope, how to make a better decision, navigating us on our life journey and recalculating the route with every turn we make. God works through persuasion and inspires us to do the same. This is what I take from our story. Shabbat Shalom!

Par le rabbin Alexandre Grodensky

18 juin 2021 – 8/9 Tammuz 5871, Synagogue d’Esch-sur-Alzette
La lecture biblique cette semaine du livre des Nombres raconte encore l’histoire d’un énième conflit entre Moïse et le peuple qu’il dirige.

Miriam, la sœur de Moïse et d’Aaron, qui partageait le fardeau de la direction avec ses deux frères, décède. Peu de temps après son enterrement, Moïse et Aaron sont interpellés par leur peuple, qui se plaint du manque d’eau. Les gens sont assoiffés, frustrés et en colère. Ils se rebellent contre Moïse et Aaron en disant : « Nous aurions préféré être morts avant. Pourquoi avez-vous transporté cette congrégation de Dieu ici dans ce désert pour y mourir ? Pourquoi nous avez-vous fait sortir d’Egypte en premier lieu, nous entraînant dans ce misérable pays ? Pas de céréales, pas de figues, pas de vignes, pas de grenades – et maintenant même pas d’eau ! (Num 20 : 2-5).

Moïse et Aaron se retirent pour des consultations avec Dieu ou avec leur conscience. Ils proposent une solution. À la fin de l’histoire, les gens ont de l’eau.

C’est un déjà-vu. Selon l’histoire biblique, 40 ans plus tôt, Moïse avait été confronté à une situation similaire : il n’y avait pas d’eau, les gens avaient soif, se plaignaient, remettant en question sa capacité à diriger son peuple et à subvenir à ses besoins fondamentaux. À l’époque, Moïse s’écria de frustration : « Que dois-je faire de ce peuple ? D’un instant à l’autre, ils vont me tuer ! (Ex 17:4). Et maintenant, il semble que Moïse devrait résoudre le problème de la même manière qu’il l’avait fait auparavant, à savoir, prendre le bâton et frapper le rocher. Il répète la solution, il heurte le rocher, l’eau s’écoule du rocher et à nouveau les gens ont assez à boire. Mais cette fois, Dieu est déçu de la solution de Moïse. Apparemment, Moïse n’avait pas été assez attentif, car cette fois Dieu lui avait dit, de prendre son bâton (symbole d’autorité) et de parler au rocher au lieu de le frapper. Parlez. Pas toucher ! Mais Moïse ne voulait pas écouter. Moïse fait une erreur, avec pour conséquence que Moïse et Aaron n’entreront jamais dans la Terre Promise.

Selon les auteurs bibliques, il était normal de frapper le rocher dans un premier temps, mais dans le second cas, 40 ans plus tard, il y a une attente plus élevée : il ne suffit pas de frapper le rocher, l’action physique n’est pas dans le focus, la principale préoccupation est la capacité de parler, la volonté d’expliquer les décisions du leader. Pas seulement en utilisant le pouvoir de l’autorité, mais en essayant de convaincre ceux que vous dirigez. Moïse était censé parler au lieu de frapper le rocher. On s’attendait à ce qu’il encadre l’expérience, explique ses actes.

Le texte biblique est ancien, mais la situation qu’il décrit, un défi archétypique du leadership, est contemporaine. Nous plaçons des attentes élevées dans la performance de nos dirigeants. Il est très difficile d’être un bon leader. On ne dit presque jamais merci, on critique presque toujours, on scrute, on questionne. En effet, c’est l’un des fondements d’une démocratie – pouvoir remettre en cause les décisions de ceux qui prennent la responsabilité du leadership.

Il y a plusieurs leçons à tirer de cette histoire.

Les solutions qui étaient bonnes hier ne sont pas nécessairement bonnes ou acceptables aujourd’hui ou demain. La vie est dynamique. Les sociétés sont dynamiques. Le leadership doit s’adapter et être flexible.

Et pourtant, même les meilleurs leaders font des erreurs. Les erreurs et les mauvaises décisions font partie de la vie. Personne n’est parfait, pas même Moïse, qui parle avec Dieu face à face. Certaines erreurs que nous commettons par habitude – cela explique peut-être l’échec de Moïse dans notre histoire. Il avait l’habitude de frapper le rocher quand on avait besoin d’eau et ça fonctionnait.

On nous rappelle que les mots ont du pouvoir. La persuasion, et non la force brutale, est le principal outil d’un leadership légitime. Surtout lorsque nous sommes en colère et submergés par la complexité d’une situation, nous avons tendance à utiliser la force – physique ou verbale – pour obtenir ce que nous voulons, pour faire avancer les choses rapidement. Surtout dans la situation d’urgence, il semble qu’il n’y ait pas de temps pour les discussions ou les explications.

Puisque personne n’est parfait, soyons compatissants envers les autres comme nous sommes compatissants envers nous-mêmes, donnons aux autres le bénéfice du doute, car dans la plupart des cas les gens font des erreurs non pas à cause de mauvais penchants. Comme nous nous comportons parfois de manière irrationnelle, d’autres personnes peuvent également se comporter de manière irrationnelle. Ceux qui assument le lourd fardeau de la responsabilité du gouvernement ne font pas exception à la règle. La critique est importante, mais elle doit être faite avec dignité et proportion, et avec un peu de compassion. Le Luxembourg, l’Europe, le monde entier sont confrontés à un défi inimaginable avec cette pandémie. Toutes les mesures des décideurs politiques n’étaient pas parfaitement justes, beaucoup ont été critiquées, mettant dans certains cas les décideurs politiques sous une pression énorme. Et pourtant, il faut rappeler non seulement la solidarité entre les citoyens, mais aussi la solidarité entre le gouvernement et le peuple. Aujourd’hui, à l’occasion de la fête nationale, nous vous disons merci. Merci pour votre service et merci pour votre engagement envers le fardeau que vous portez volontairement.

Dans le même ordre d’idées, je suis heureux d’annoncer que deux membres du judaïsme libéral ont été honorés des décorations de l’État luxembourgeois cette année :

  • Eleanor Sharpston, ancienne avocate générale à la Cour de justice de l’Union européenne, a été décorée du Grand Officier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg
  • Le rabbin Prof. Walter Homolka, recteur du Collège Abraham Geiger et partisan actif du dialogue interreligieux, a été élevé au rang de chevalier de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Au nom de la communauté, je félicite les lauréats.

Et pourtant, la conscience que les humains ne sont pas infaillibles ne nie pas le fait que les décisions ont des conséquences. Nous n’avons que rarement une seconde chance.

Nous sommes appelés à une vie d’un équilibre délicat entre la conscience de notre imperfection d’une part et le poids de la responsabilité de nos décisions d’autre part. C’est un défi, de trouver la sérénité de vivre avec cette conscience à deux faces. Sans le cœur léger et trouver des excuses, mais aussi ne pas laisser la culpabilité nous empêcher de vivre. Pour être honnête avec vous-même et en même temps pour avoir de l’énergie pour vivre, continuez à essayer de trouver les meilleures solutions possibles.

La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Autour de nous se trouvent la famille, les amis, les alliés. Mais aussi, à un niveau plus essentiel – nous ne sommes jamais seuls. Dieu est de notre côté. Dieu nous aime inconditionnellement. Dieu est avec nous aussi dans nos échecs. Dieu voit nos erreurs, il ne peut pas nous libérer de cette responsabilité, mais il montre constamment un moyen de faire face, comment prendre une meilleure décision, nous guidant sur le chemin de notre vie et recalculant l’itinéraire à chaque tournant que nous faisons. Dieu agit par la persuasion et nous inspire à faire de même. C’est ce que je retiens de notre histoire. Chabbat Chalom !

This Week in Our Community

Monday-Friday 10:00-10:30 (zoom)
Weekday Morning Prayer

Friday, 25 June, 18:30-20:30 (zoom)
18:30-19:00 Community Talk
Kabbalat Shabbat

Saturday, 26 June, 10:30-12:00 (zoom)
Shabbat Morning Service

Torah Weekly Portion
Balak
Numbers 22:2−25:9
Summary
Balak, the king of Moab, persuades the prophet Balaam to curse the Israelites so that he can defeat them and drive them out of the region. However, Balaam blesses the Children of Israel instead and prophesies that Israel’s enemies will be defeated. (22:2-24:25)
God punishes the Israelites with a plague for consorting with the Moabite women and their god. The plague is stayed after Pinchas kills an Israelite man and his Midianite woman. (25:1-9)

Commentary: https://reformjudaism.org/torah/portion/balak

Haftarah: Micah 5:6-6:8

This Week in Our Community

Monday-Friday 10:00-10:30 (zoom)
Weekday Morning Prayer

Wednesday, 16 June, 19:00-21:00 (zoom)
Basics of Hebrew (19:00-19:30)
Introduction to Judaism course

Friday, 18 June, 18:30-20:30 (zoom)
Kabbalat Shabbat – National Holiday Service
with Cantor Aviv Weinberg

Saturday, 19 June, 10:30-12:00 (zoom)
Torah Brunch

Torah Weekly Portion
Chukat – The Ritual Law
Numbers 19:1−22:1
Summary

The laws of the red heifer to purify a person who has had contact with a corpse are given. (19:1-22)
The people arrive at the wilderness of Zin. Miriam dies and is buried there. (20:1)
The people complain that they have no water. Moses strikes the rock to get water for them. God tells Moses and Aaron they will not enter the Land of Israel. (20:2-13)
The king of Edom refuses to let the Children of Israel pass through his land. After Aaron’s priestly garments are given to his son Eleazer, Aaron dies. (20:14-29)
After they are punished for complaining about the lack of bread and water, the Israelites repent and are victorious in battle against the Amorites and the people of Bashan, whose lands they capture. (21:4-22:1)

Commentary: https://reformjudaism.org/torah/portion/chukat
Haftarah: Judges 11:1-33

This Week in Our Community

Monday-Friday 10:00-10:30 (zoom)
Weekday Morning Prayer

Friday, 11 June, 18:30-20:30
Community talk: 18:30-19:00
Kabbalat Shabbat

Saturday, 12 June, 10:30-12:00
Shabbat Morning Service

Torah Weekly Portion
Korach
Numbers 16:1−18:32
Summary
Korach and his followers, Dathan and Abiram, lead a rebellion against the leadership of Moses and Aaron. God punishes the rebels by burying them and their families alive. Once again, God brings a plague on the people. (16:1-17:15)
The chief of each tribe deposits his staff inside the Tent of Meeting. Aaron’s staff brings forth sprouts, produces blossoms, and bears almonds. (17:16-26)
The Kohanim and Levites are established and assigned the responsibility of managing the donations to the Sanctuary. All of the firstborn offerings shall go to the priests and all the tithes are designated for the Levites in return for the services they perform. (18:1-32)

Commentary: https://reformjudaism.org/torah/portion/korach
Haftarah: I Samuel 11:14-12:22

This Week in Our Community – Updated!

Monday-Friday 10:00-10:30 (zoom)
Weekday Morning Prayer

Wednesday, 2 June, 19:00-21:00 (zoom)
Basics of Hebrew: 19:00-19:30
Introduction to Judaism course

Friday, 4 June, 19:00 (external zoom)
A True European Shabbat
NO USUAL KABBALAT SHABBAT SERVICE
REGISTRATION IS MANDATORY

Saturday, 5 June, 10:30-12:30 (zoom)
Community Talk and Torah Brunch: Jewish views on surrogacy

Sunday, 6 June, 17:30
Annual General Meeting
Assemblée Générale


A TRUE EUROPEAN SHABBAT
Dear Friends,
Experience an exciting and different virtual Shabbat service led by aspiring prayer leaders from all over Europe – from Sweden and Finland in the North to Portugal and Italy in the South!

Luxembourg is represented by Eleanor Sharpston!

The EUPJ’s new Baalei Tefillah program has enabled more than 30 students to acquire lay-leadership skills in a year-long course led by Rabbi Nathan Alfred, Head of International Development and Community Building at WUPJ. 

The service will take place in Hebrew and English. Come and enjoy the variety of accents, get a taste of the different styles, and meet fellow EUPJ members!

Contact us to register for the event. Registration is mandatory to attend.

REMINDER: AGM
SUNDAY, 6 JUNE, 17:30 CEST

 Our Annual General Meeting is taking place on 6 June 2021!
Agenda for the AGM:

1) Our rabbi will be on a partial sabbatical leave from September 2021 until the end of March 2022. Just as we are told to let our land lay fallow in order to rest the land after six years of growth, we understand that a valued rabbi too should have the chance to revitalise after six years of harvesting his creative fruits. During his partial sabbatical leave our rabbi will be available for several hours a week, lead services and teach on one Shabbat a month. In the rest of the time our rabbi plans to study and further his doctoral research, as well as spend quality time with his family.

2) I would therefore like to call upon all members who are ready to help lead services to get in touch with us. During the rabbi’s absence we will have visiting rabbis for holidays and on special occasions, but the usual Shabbat service will be led by me and other volunteers.

3) Finally, while the current Committee has been elected for two years, if anyone would like to be more active in the everyday management of our community, we can always use more hands!

I send you all my very best wishes of health and a speedy return to a sense of “normality”.

David

Torah Weekly Portion
Sh’lach L’cha – Send [Notables to Scout the Land]
Numbers 13:1−15:41
Summary
Moses sends twelve spies to the Land of Israel to report on the inhabitants and the country. Despite the positive report of Joshua and Caleb, the people are frightened. (13:1–14:10)
God threatens to wipe out the Children of Israel but relents when Moses intercedes on their behalf. To punish the people, God announces that all those who left Egypt would not enter the Land of Israel except for Joshua and Caleb. (14:11–45)
Moses instructs the Israelites regarding setting aside challah, the observance of the Sabbath, how to treat strangers, and the laws of tzitzit. (15:1–41)

Commentary: https://reformjudaism.org/torah/portion/shlach-lcha
Haftarah: Joshua 2:1-24